Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2012).

Ἀρχική σελίς
Λόγος Κατηχητήριος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (2012).
Ἐπιστροφή

Ἀριθμ. Πρωτ. 101

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,
ΠΑΡ’ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

«Περιχαρῶς δεξώμεθα πιστοί, τὸ θεόπνευστον διάγγελμα τῆς νηστείας».

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Κατὰ τὸν τελευταῖον καιρὸν παρατηρεῖται μία ἔξαρσις ἀνησυχιῶν. Πολλὰ προβλήματα ἀναφύονται. Ὁ κόσμος ὑποφέρει καὶ ζητεῖ βοήθειαν. Διερχόμεθα πράγματι μίαν γενικωτέραν δοκιμασίαν. Ἄλλοι τὴν ὀνομάζουν ὕφεσιν οἰκονομικήν, ἄλλοι κρίσιν πολιτικήν. Δι᾿ ἡμᾶς εἶναι ἐκτροπὴ πνευματική. Καὶ ὑπάρχει θεραπεία. Πολλαὶ λύσεις δίδονται καὶ ἀπόψεις ἀκούγονται. Ἀλλὰ τὰ προβλήματα παραμένουν. Ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἐγκαταλελειμμένος καὶ μόνος. Ἀγνοεῖται ἡ βαθυτέρα φύσις του. Παραμένει εἰς τὴν κατήφειαν τῆς ἀσαφείας καὶ τῆς ἀπογνώσεως.

Αἱ προτεινόμεναι λύσεις, ὁποιανδήποτε κατεύθυνσιν ἢ ἔκβασιν καὶ ἂν ἔχουν, δὲν λυτρώνουν τὸν ἄνθρωπον, διότι ἐκ προοιμίου τὸν ἀφήνουν δέσμιον τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, ὁ ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Εἰσερχόμενος ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας εἰσέρχεται εἰς τὸ κλῖμα τῆς θείας παρακλήσεως, τῆς συμφιλιώσεως τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Ἔρχεται εἰς τὰ ἴδια. Ἠρεμεῖ τὸ πνεῦμα του. Εὑρίσκει ἕν οὐράνιον κάλλος καὶ μίαν ὡριμότητα πνευματικὴν «εὐωδίας ἐνθέου πληροῦσαν πέρατα κόσμου».Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει ὅλα ὅσα ὑποφέρομεν. Καὶ ἔχει τὴν δύναμιν νὰ μᾶς ἐλευθερώσῃ. Μᾶς καλεῖ εἰς μετάνοιαν. Δὲν ὡραιοποιεῖ τὸ ψεῦδος οὔτε ἀποκρύπτει τὰ δεινά. Λέγει ὅλην τὴν ἀλήθειαν. Καὶ προτρέπει τὸν ἄνθρωπον νὰ ἀντικρύσῃ τὴν πραγματικότητα ὡς ἔχει. Νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅτι εἴμεθα γῆ καὶ σποδός.

Εἰς τὸν Μέγαν Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου γίνεται λόγος διὰ τὰ δάκρυα τῆς μετανοίας καὶ τὸν κλαυθμὸν τοῦ πένθους, τὸν πόνον τῶν τραυμάτων. Ἀλλὰ ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάπαυσις τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ὑγεία τοῦ πνεύματος. Ὑπάρχει ὁ Πλάστης καὶ Σωτὴρ ἡμῶν. Ἐκεῖνος διὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους Του μᾶς ἐτοποθέτησεν εἰς τὸ μεθόριον τῆς ἀφθαρσίας καὶ τῆς θνητότητος. Δὲν μᾶς ἐγκατέλειψεν. Ἦλθε καὶ μᾶς ἔσωσε. Κατέλυσε τῷ Σταυρῷ Του τὸν θάνατον. Ἐχαρίσατο ἡμῖν τὴν ἀφθαρσίαν τῆς σαρκός.

Ἐφ᾿ ὅσον εἴμεθα σύμφυτοι τοῦ Χριστοῦ, διατὶ ταρασσόμεθα ματαίως; Διατὶ δὲν προστρέχομεν εἰς Αὐτόν; Ἡ Ἐκκλησία δὲν σχολιάζει τὴν φθορὰν οὔτε μᾶς ἐγκαταλείπει εἰς αὐτήν. Γνωρίζει τὰς βαθυτέρας ἐφέσεις τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἔρχεται ὡς ἀρωγὸς καὶ λυτρωτὴς ἡμῶν. Ἔχομεν ἀνάγκην τῆς τροφῆς. Ἀλλ᾿ «οὐκ ἐπ᾿ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος» (Ματθ. δ΄ 4). ῎Εχομεν ἀνάγκην τῆς πνευματικῆς κατανοήσεως, ἀλλὰ δὲν εἴμεθα ἀσώματοι. Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν εὑρίσκομεν τὸ πλήρωμα τῆς ζωῆς καὶ τῆς κατανοήσεως ὡς θεανθρωπίνην ἰσορροπίαν. Μακρὰν τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐξαχρειοῦται καὶ διαφθείρεται. Ἐκεῖ ὅπου ἀφθονοῦν τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ θεοποιεῖται ἡ σπατάλη, εὐδοκιμοῦν οἱ πειρασμοὶ τῶν σκανδάλων καὶ ἡ σύγχυσις τῆς σκοτώσεως.

Ἐκεῖ ὅπου μὲ δέος ζῇ ὁ ἄνθρωπος καὶ δέχεται τὰ πάντα μὲ εὐχαριστίαν καὶ εὐγνωμοσύνην, ὅλα ἁγιάζονται. Τὸ ὀλίγον εὐλογεῖται ὡς ἀρκετόν, καὶ τὸ φθαρτὸν ἐνδύεται τὴν αἴγλην τῆς ἀφθαρσίας. Ἀπολαμβάνει ὁ ἄνθρωπος τὸ πρόσκαιρον ὡς δῶρον Θεοῦ. Καὶ τρέφεται μὲ τὸν ἀρραβῶνα τῆς μελλούσης ζωῆς ἀπὸ σήμερον. Ὄχι μόνον λύνονται τὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ οἱ πόνοι τῶν δοκιμασιῶν μεταβάλλονται εἰς δύναμιν ζωῆς καὶ ἀφορμὴν δοξολογίας. Ὅταν αὐτὸ συμβῇ ἐντὸς ἡμῶν∙ ὅταν ὁ ἄνθρωπος εὑρίσκῃ τὴν προσωπικήν του ἀνάπαυσιν καὶ σωτηρίαν διὰ τῆς παρακαταθέσεως τῶν πάντων Χριστῷ τῷ Θεῷ, τότε φωτίζεται ὁ νοῦς του. Γνωρίζει τὸν ἑαυτόν του καὶ τὸν κόσμον ὅλον. Ἔχει ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ἀγάπην τοῦ Δυνατοῦ. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τὸν ἴδιον τὸν πιστὸν στηρίζει. Καὶ μεταδίδεται δι᾿ ἀοράτου ἀκτινοβολίας ὡς ἐνίσχυσις πρὸς ὅλους τοὺς πεινῶντας καὶ διψῶντας τὴν ἀλήθειαν.

Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην τῆς σωτηρίας ἀπὸ τὸν Δημιουργὸν καὶ Πλάστην του. Ὁ κόσμος ὅλος ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ τὴν παρουσίαν τῆς πίστεως καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν Ἁγίων. Ἂς εὐχαριστήσωμεν τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν δι᾿ ὅλας τὰς εὐεργεσίας Του, καὶ διὰ τὴν παροῦσαν περίοδον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς.

Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας.

Εἴθε νὰ διαπλεύσωμεν τὸ τῆς Νηστείας πέλαγος διὰ συντριβῆς καὶ ἐξομολογήσεως, ὥστε νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν ἄληκτον χαρὰν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸν Ὁποῖον πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ,βιβ´
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Διαπραγμάτευση για Πρώτη Φορά!Η αταλάντευτη και σθεναρή στάση της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά σε όλη τη διάρκεια των επώδυνων και σκληρών διαπραγματεύσεων με την τρόικα, παρά την χωρίς προηγούμενο δυσχερή θέση που έχει βρεθεί η χώρα, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση και σχέδιο υπάρχει και αποτέλεσμα
Σε αντίθεση με όλους αυτούς οι οποίοι :
  • ουδέποτε διαπραγματεύτηκαν και επί μια διετία είχαν μετατραπεί σε θλιβερούς κομιστές ανεπιτυχών μέτρων, που οδήγησαν την οικονομία στο χείλος του γκρεμού, την Ελλάδα σε διεθνή αναξιοπιστία και την κοινωνία σε απόγνωση,
·       αποδείχθηκαν ανεπαρκείς και ανίκανοι να αναχαιτίσουν την ύφεση που βαθαίνει από τις δικές τους επιλογές και ήδη καταδικάζει στην ανεργία πάνω από ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας,
·       που δημοσίως ομολογούν ότι ούτε καν διάβασαν το μνημόνιο πριν το ψηφίσουν, και συνεχίζουν αμετανόητοι να θέλουν να διαχειρίζονται τις τύχες του ελληνικού λαού,  
η Νέα Δημοκρατία επέβαλε:
  • για πρώτη φορά να γίνει διαπραγμάτευση επί της ουσίας των προτεινόμενων μέτρων,
  • να ληφθούν υπ’ όψιν οι ανάγκες των χαμηλοσυνταξιούχων που πλήττονται ανεπανόρθωτα από τη μνημονιακή πολιτική,
  • να αποτραπούν μέτρα νέας φορολογικής καταιγίδας που θα συνιστούσε την ταφόπλακα της οικονομίας και εντέλει
  • να αποτραπεί η καταστροφική εξέλιξη της οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης, που θα γυρίσει την Ελλάδα πενήντα χρόνια πίσω.
Παρά την παραπλανητική «φιλολογία» που αναπτύσσουν διάφορα κέντρα ότι η διαπραγμάτευση δεν είχε ουσιαστικό περιεχόμενο, για να καλύψουν την καθολική αποτυχία της πασοκικής διαχείρισης και του Γ. Παπανδρέου, τα αποτελέσματα της διαπραγματευτικής στρατηγικής του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρα και απτά:
·       Η μείωση κατά 22%, αφορά μόνο στον κατώτατο μισθό για τους νεοεισερχόμενους, μέτρο αναμφίβολα επώδυνο, αλλά δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα κλιμάκια.
  • Διασώζονται ο 13ος και 14ος μισθός.
  • Περιορίζονται στο μισό της αρχικής απαίτησης οι μειώσεις στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις και εξαιρούνται οι χαμηλοσυνταξιούχοι.
  • Δεν αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες, γεγονός που θα προκαλούσε νέα φοροεπιδρομή (αύξηση στο χαράτσι της ΔΕΗ, σε 16 φόρους στα ακίνητα, στους φόρους μεταβίβασης και γονικών παροχών) και θα διέλυε ό,τι απέμεινε στην αγορά ακινήτων και στην οικοδομή. 
  • Για πρώτη φορά δεν προβλέπονται νέοι φόροι.
Αυτή είναι η αδιάψευστη αλήθεια και δεν είναι δυνατόν να παραμορφωθεί από αυτούς που φέρουν την ευθύνη για το τραγικό σημείο που έφθασε η χώρα και η οικονομία. Είναι πρόκληση όσοι απέτυχαν παταγωδώς, όσοι αγνοούν τη λέξη διαπραγμάτευση να εμφανίζονται όψιμοι τιμητές μιας προσπάθειας να διασωθεί ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί τούτη την ύστατη στιγμή πριν από την ελεύθερη πτώση στο κενό. Θα έπρεπε να είχαν επιλέξει τη σιωπή, για να διασώσουν τουλάχιστον την πολιτική τους αξιοπρέπεια.
Η Νέα Δημοκρατία, σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια να επιδιώκει, χωρίς να ενδίδει σε πιέσεις, τη μέγιστη δυνατή επιτυχία προς όφελος της χώρας και των πολιτών.
Και διαβεβαιώνει τους Έλληνες πολίτες ότι πολύ σύντομα, με τη δική τους ψήφο στις επερχόμενες εκλογές, θα ξεκινήσει τον τιτάνιο αγώνα για την ανασυγκρότηση της οικονομίας για να κερδίσουμε και πάλι την αισιοδοξία και την εθνική μας αυτοπεποίθηση

Πηγή: Νέα Δημοκρατία, Γραμματεία πολιτικού σχεδιασμού

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΝΕΑ ΔΡΑΜΑ”
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012),  Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Εισηγητής: Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής-Υποψήφιος Δήμαρχος Δημοτικής Παράταξης “Νέα Εποχή-Νέα Δράμα”
Αντιλαμβανόμενοι το ρόλο μας ως μείζονα αντιπολίτευση αλλά και τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην επικράτεια του Δήμου μας, καταθέτουμε σήμερα ενώπιον σας μια πλατφόρμα κοινωνικής πολιτικής με υλοποιήσιμες και εφαρμόσιμες προτάσεις για μια καλύτερη “Κοινωνία Δραμινών”.
Λόγω της δραματικά εξελισσόμενης συγκυρίας η κοινωνική πολιτική αποτελεί πεδίο αιχμής για την παράταξη μας, στο οποίο οφείλει να επιδείξει άμεσα αποτελεσματικότητα και συνέπεια.
Στη Δράμα τα σημάδια της κρίσης είχαν εκδηλωθεί νωρίτερα για λόγους που σχετίζονται με ιδιαιτερότητες της τοπικής οικονομίας.
Συνεπώς οι συνέπειες τους έχουν σωρευτικό χαρακτήρα. Χαρακτηριστικότερο είναι το ζήτημα της ανεργίας: το σώμα των μακροχρόνια ανέργων αποτελεί υπόστρωμα πάνω στο οποίο προστίθενται πλεόν οι νέου τύπου άνεργοι, δημιουργώντας ένα μίγμα, με ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά. Ολοι εμείς λοιπόν οφείλουμε να φροντίσουμε ώστε να αναπτυχθεί  η δράση μας για την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων, πιέζοντας τη δημοτική αρχή και προτείνοντας της, το προσεχές διάστημα με στοχευμένο και εντατικό τρόπο σε δύο επίπεδα:
Α) Άμεσες δράσεις, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν οπωσδήποτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012 και οι οποίες θα οδηγήσουν στη θεμελίωση και τη σταδιακή δημιουργία δομών κοινωνικής προστασίας και στήριξης ευπαθών ομάδων στην κατεύθυνση “ο Δήμος ως συμπαραστάτης στην κρίση”.
Β) Άμεση καταγραφή συγκεκριμένων ευπαθών ομάδων που θα επιλεγούν (π.χ άστεγοι, μαθητές με πλημμελή σίτιση κτλ) προκειμένου να σχεδιαστούν στοχευμένες δράσεις  μικρής κλίμακας για την ανακούφιση τους σε συνεργασία με τις αντιδημαρχίες, τους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, τις δημοτικές κοινότητες, φορείς, συλλόγους κ.τ.λ)
Προτεινόμενες Επείγουσες Δράσεις:
1)     Δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου στα πρότυπα και άλλων Δήμων που ήδη το λειτουργούν (π.χ Δήμοι Καβάλας και Αλεξεξανδρουπόλεως )
2)     Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δράμας ή και αυτόνομα επέκταση/διασπορά και σε δημοτικές κοινότητες (Ξηροπόταμος, Χωριστή κ.α) της παροχής συσσιτίου σε ευπρεπείς στεγασμένους χώρους, οι οποίοι θα λειτουργούν 2 ή 3 φορές την ημέρα και θα καλύπτουν αριθμό γευμάτων ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε κοινότητας.
3)     Διασφάλιση, διαθέσιμου όλο το 24ωρο στεγασμένου χώρου, ο οποίος θα πληροί τις προυποθέσεις προσωρινού καταλύματος αστέγων (θα διαθέτει τουαλέτες, ντουζιέρες, μερικά κρεβάτια για προσωπική καθαριότητα και φροντίδα, ξεκούραση και ύπνο σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων κ.τ.λ)
4)     Οργάνωση ομάδας (εθελοντών) εκπαιδευτικών που θα παρέχει μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές Δημοτικού και κυρίως Γυμνασίου και Λυκείου των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.
5)     Ενεργοποίηση ενός δημοτικού τριψήφιου αριθμού κοινωνικής στήριξης, πληροφόρησης και βοήθειας.
6)     Επιδότηση ενοικίου για άστεγους και πολύ φτωχούς φοιτητές. Και στο παρελθόν η παράταξή μας όταν ήταν Δήμαρχος ο Μαργαρίτης Τζίμας είχε εφαρμόσει αυτό το μέτρο και μάλιστα με δικαστική ταλαιπωρία των δημοτικών συμβούλων που το είχαν ψηφίσει οι οποίοι και απαλλάχτηκαν πρόσφατα. Τώρα υπάρχει και η σχετική νομοθεσία για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο (νόμος Παυλόπουλου).